Danh mục các hóa chất nằm trong Quy trình PIC (Prior Informed Consent) trong Công ước Rotterdam

Annex III là danh mục thuốc trừ sâu và các hóa chất công nghiệp bị cấm buôn bán hoặc hạn chế về vận chuyển bằng đường biển do các rủi ro liên quan đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tính đến nay có tất cả 40 hóa chất, trong đó bao gồm 29 loại thuốc trừ sâu và 11 hóa chất công nghiệp.