Khung chính sách & Pháp luật của Việt Nam về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và trách nhiệm

Việc amiăng trắng được xếp vào Phụ lục III Công ước Rotterdam chưa được thông qua và chắc chắn sẽ còn tiếp tục tranh cãi về những cơ sở khoa học, thương mại và cả pháp lý, nhưng tại các quốc gia xuất khẩu cũng như nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm amiăng trắng, hoạt động kiểm soát đều đã diễn ra. Trung tâm Cela, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã lựa chọncác nước Nga, Brazil, Mỹ, Canada, Ấn độ, Thái lan, Philippines và Việt Nam để thực hiện nghiên cứu so sánh khung pháp luật và thể chế về kiểm soát amiăng trắng. Kết quả nghiên cứu được trình bày dưới đây là một mong muốn góp thêm những cơ sở thông tin để xây dựng chính sách, pháp luật về sử dụng an toàn và có trách nhiệm amiăng trắng ở Việt Nam.

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng Tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, Tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội : quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Quyết định số 1469/QĐ-TTg

Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg:

Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 133/2004/QĐ-TTG ngày 20 tháng 07 năm 2004 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 115/2001/QĐ-TTG về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010.

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 115/2001/QĐ-TTG ngày 01 tháng 08 năm 2001 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010.

Các văn bản pháp luật có liên quan đến amiăng

Các Quyết định của chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Vật liệu Xây dựng Việt Nam: Quyết định 115/2001/QĐ-TTg; Quyết định 133/2004/QĐ-TTg; Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 1469/QĐ-TTg và một số quy định khác.

Luật và quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến sợi amiăng trắng

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Theo đó amiăng amphibole (amiăng xanh và nâu) là khoáng vật bị cấm đầu tư kinh doanh và sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, được quy định tại khoản 2 (mục 126, Phụ lục IV) Điều 7 của Luật Đầu tư nêu trên.

Các khuyến cáo, công ước, hiệp ước và quy định quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu, quản lý và sử dụng amiăng trắng

Công ước được Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) phê chuẩn vào tháng 4/1986 về vấn đề an toàn trong sử dụng sợi amiăng cũng như các khuyến nghị trong sử dụng có kiểm soát sợi amiăng trắng. Công ước nêu rõ việc cấm sử dụng sợi amiăng thuộc nhóm amphibole và cho phép sử dụng sợi amiăng trắng.

Một số quy định trên thế giới và tại Việt Nam về tác động của amiăng đến sức khỏe người lao động

Hội đồng Y tế thế giới (WHA) đã hướng dẫn cần xem xét và áp dụng các “Phương pháp tiếp cận khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện các quốc gia” khi thí điểm khuyến cáo sử dụng các biện pháp loại bỏ các bệnh bụi phổi liên quan đến amiăng tại Việt Nam và Thái Lan.

Quy định đối với việc sử dụng amiăng

Từ năm 1983, Công đồng Châu Âu (EU) đã ban hành hàng loạt các văn bản quy định cụ thể mang tính pháp lý đối với việc sản xuất và sử dụng sợi amiăng

Công bố hợp quy tấm sóng amiăng xi măng

Công bố hợp quy tấm sóng amiăng xi măng là việc làm bắt buộc của các doanh nghiệp kinh doanh tấm sóng vì đây là hàng hóa thuộc doanh mục vật liệu xây dựng.

Chính sách sử dụng amiăng trắng tại Ấn Độ

Ngày 10/12/2014 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Đánh giá tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – Biện pháp quản lý phù hợp”. Tại Hội nghị này, TS. S. P. Vivek Chandra Rao – Phó Giám đốc Sức khỏe Nghề nghiệp, HIL Limited Hyderabad, Ấn Độ đã chia sẻ các chính sách sử dụng amiăng trắng tại Ấn Độ và tổng quan các nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp tại các nhà máy sản xuất mái lợp xi măng amiăng trong điều kiện có kiểm soát.

Công ước Rotterdam – Điều 3 & Điều 4

Nội dung cơ bản của Điều 3 và Điều 4 Công ước Rotterdam: Phạm vi điều chỉnh của Công ước và Việc chỉ định cơ quan thẩm quyền quốc gia.