Viện Vật liệu Xây dựng – Tình hình sản xuất, sử dụng tấm lợp xi măng amiăng và khả năng sinh bụi của tấm lợp – 2014

Các kết quả nghiên cứu của Viện Vật liệu Xây dựng về tình hình sản xuất, sử dụng tấm lợp xi măng amiăng và khả năng sinh bụi của tấm lợp đã đưa ra nhiều kết luận quan trọng.

Các kết quả nghiên cứu của Viện Vật liệu Xây dựng về tình hình sản xuất, sử dụng tấm lợp xi măng amiăng và khả năng sinh bụi của tấm lợp đã kết luận:

  1. Trong tấm lợp xi măng amiăng chrysotile, các sợi chrysotile liên kết rất chặt chẽ, rất sâu với đá xi măng thủy hóa. Các khoáng thủy hóa của xi măng bao bọc và thâm nhập sâu vào sợi chrysotile;
  2. Thành phần và cấu trúc của sợi chrysotile nằm trong tấm lợp xi măng amiăng đã bị biến đổi so với sợi chrysotile nguyên khai. Tuổi tấm lợp càng dài thì xi măng càng thâm nhập nhiều và làm biến đổi chrysotile càng nhiều;
  3. Tấm lợp xi măng amiăng rất bền đối với rửa trôi. Cặn rửa trôi của tấm lợp xi măng amiăng không phải là các sợi chrysotile mà là đá xi măng có chứa một phần nhỏ sợi, các sợi chrysotile này liên kết rất chặt chẽ, rất sâu với đá xi măng thủy hóa.

(PGS. TS. Lương Đức Long, Ths. Nguyễn Thị Tâm, Ths. Nguyễn Kiên Cường (2014). Tình hình sản xuất, sử dụng tấm lợp xi măng amiăng và khả năng sinh bụi của tấm lợp)