Tính bền vững sinh học của amiăng trắng Canada qua hô hấp: Kết quả cuối cùng sau một năm ngừng phơi nhiễm

Amiăng trắng, một khoáng chất dạng sợi xoắn, được phân biệt với các loại amiăng amphibole như amosite, crocidolite và tremolite, trong số đó, amiăng trắng có thể nhanh chóng được thải loại khỏi phổi ngay sau khi hít thở, trong khi các dạng amiăng amphibole vẫn bị đọng lại.

Điều này được kiểm chứng bằng ba mẫu amiăng trắng khác nhau đã được phân tích từ các viện nghiên cứu tại Canada, Mỹ và Brazil. Kết quả ban đầu của các nghiên cứu về tính bền vững sinh học qua hô hấp của amiăng trắng Canada đã được báo cáo trước đây. Bài báo này đưa ra toàn bộ kết quả nghiên cứu trong suốt 365 ngày sau khi ngừng phơi nhiễm amiăng. Để hiểu được đầy đủ cơ chế động lực của việc đào thải amiăng trắng ra khỏi phổi, nghiên cứu này có kèm theo một nghiên cứu về tính bền vững sinh học qua hô hấp được chuẩn hóa theo khuyến nghị tại Nghị định Tạm thời của Ủy ban Châu Âu (EC) về tính bền vững sinh học qua hô hấp của các dạng sợi khoáng tổng hợp (Bernstein và Riego-Sintes, 1999), trong đó tế bào phổi được thủy phân để đánh giá lượng sợi tồn đọng. Thêm vào đó, kính hiển vi đồng tiêu được sử dụng để kiểm tra hình ảnh ba chiều của phổi để xác định vị trí và kích thước của sợi amiăng còn đọng lại trong mô phổi.

Kết quả phát hiện rằng amiăng trắng Canada có thời gian bán đào thải là 11,4 ngày đối với những sợi dài hơn 20 µm. Tốc độ đào thải amiăng trắng Canada ngang với sợi thủy tinh và len đá. Nó có độ bền sinh học nhỏ hơn gốm và các loại thủy tinh đặc biệt, và cũng thấp hơn so với amiăng amphibole. Một năm sau khi ngừng phơi nhiễm, không có sợi amiăng trắng nào có độ dài hơn 20 µm còn đọng lại trong phổi. Trái lại, amiăng amosite vẫn còn 4 x 105 sợi có kích thước lớn hơn 20 µm còn trong mô phổi sau thời gian ngừng phơi nhiễm 1 năm.

Download Attachments