Thông tin cập nhật về Ủy ban Tư vấn Khoa học về Hóa chất (SACC) và Tổ chức Nâng cao Nhận thức về các Bệnh liên quan đến Amiang (ADAO)

EPA Hoa Kỳ hiện đang xem xét và cập nhật bản dự thảo đánh giá rủi ro liên quan đến amiang đã được ban hành. Trong quy trình này, EPA yêu cầu Ủy ban Tư vấn Khoa học về Hóa chất (SACC) bình duyệt tài liệu trong cuộc họp trực tuyến ngày 8-11 tháng 6 năm 2020.

Một nhóm các công ty luật và hiệp hội (sau này là nhóm) đã trình một văn bản cho EPA vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 để phản đối quyết liệt ba thành viên của SACC, cáo buộc sự thiên vị khi nhận bồi thường cho việc tham dự thay cho các nguyên đơn trong vụ kiện liên quan đến amiang và đặt ra ngoại lệ cho một số hoạt động được thực hiện bởi Tổ chức Nâng cao Nhận thức về các Bệnh liên quan đến Amiang (ADAO). Hơn nữa, nhóm này yêu cầu SACC phải tái cấu trúc để có sự tham gia của những chuyên gia … amiang, tạo thế cân bằng cho ủy ban trong khi tiến hành bình duyệt.

Là cơ quan theo sát kiến nghị của nhóm này, ADAO đã trình một văn bản lên EPA vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 thách thức các cáo buộc của 11 tổ chức và công ty luật. ADAO lập luận rằng EPA nên từ chối những thách thức vô căn cứ và “cho phép SACC hoàn thiện đánh giá về rủi ro amiang với đội ngũ nhân sự như hiện tại.”

Mặc dù EPA sẽ phải đối phó với thách thức về thành viên của SACC từ nhóm này nhưng kế hoạch hiện tại của cơ quan này vẫn là phát triển một bản đánh giá rủi ro cuối cùng cho amiang trong 60-90 ngày tới, theo đó là thời gian bình luận công khai kéo dài 30 ngày và quy tắc đề xuất trong năm 2021 cho bản quy tắc cuối cùng vào năm 2022.

ICA nhận thấy cần phải cung cấp cho công chúng những thông tin chính xác nhất về vấn đề này. ILO và WHO chưa từng kêu gọi lệnh cấm cho việc sử dụng amiang trên toàn thế giới mà chính là những cá nhân – nhà hoạt động chống amiang đang làm việc cho 02 tổ chức này thực hiện. Nhưng tuyên bố chính thức thực sự khác biệt và không yêu cầu một lệnh cấm hoàn toàn. Tuyên bố chính thức là Công ước Quốc tế ILO 162, khẳng định việc sử dụng an toàn. Đối với WHO, cơ quan chủ quản có trách nhiệm duy nhất WHA (Hội đồng Y tế Thế giới) đã có tuyên bố rõ ràng vào ngày 23 tháng 5 năm 2007.

“Hoạt động của tổ chức sẽ bao gồm các chiến dịch toàn cầu nhằm loại bỏ những bệnh liên quan đến amiang thông qua cách tiếp cận khác nhau với hai dạng amiang – tuân thủ quy định pháp lý quốc tế và bằng chứng mới nhất về các biện pháp hiệu quả…”

Nguồn: Chrysotile Association