Quy chế với Ứng dụng mới của Amiăng đề xuất bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ

Những cá nhân chịu ảnh hưởng của SNUR sẽ phải thông báo với EPA ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu sản xuất (trong đó có nhập khẩu) hoặc điều chế amiang cho những ứng dụng mới. Sau khi nhận thông báo, EPA sẽ khởi động việc đánh giá điều kiện sử dụng cho ứng dụng được thông báo trong khoảng thời gian phù hợp.

Tóm tắt

Dựa theo Đạo luật Kiểm soát chất độc (TSCA),  Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã đề xuất Quy chế với ứng dụng mới của amiăng (SNUR). Những “ứng dụng mới” của amiăng được đề xuất gồm sản xuất (trong đó có nhập khẩu) hoặc điều chế cho những mục đích được EPA cho là hiện nay không còn được ứng dụng. SNUR sẽ áp dụng với những ứng dụng mà EPA không tìm thấy thông tin nào về sự tồn tại chúng bao gồm: Chất kết dính; chất bịt kín; lớp phủ cho mái hoặc bộ phận khác; máng vòm; vòng đệm; băng dính bịt và các loại băng dính khác; chất độn cho bình chứa acetylene; giấy điện cao cấp; ván gốc; lót tên lửa; bọc ống nước; nhựa gia cố; nỉ làm mái; chất tách biệt trong pin; tấm sàn vinyl-asbestos; và tất cả các vật liệu xây dựng khác (ngoài vật liệu với xi-măng). Những cá nhân chịu ảnh hưởng của SNUR sẽ phải thông báo với EPA ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu sản xuất (trong đó có nhập khẩu) hoặc điều chế amiang cho những ứng dụng mới. Sau khi nhận thông báo, EPA sẽ khởi động việc đánh giá điều kiện sử dụng cho ứng dụng được thông báo trong khoảng thời gian phù hợp. Việc sản xuất (trong đó có nhập khẩu) hoặc điều chế amiang cho những ứng dụng mới sẽ không được bắt đầu cho đến khi EPA đã xem xét thông báo, đưa ra kết luận thích hợp cho thông báo, và có hành động phù hợp với kết luận. 

Download Attachments