Nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của sợi amiăng trắng – David M. Bernstein & John A. Hoskins

Nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của sợi amiăng trắng do hai nhà nghiên cứu độc học đến từ Thụy Sỹ và nước Anh là ông David M. Bernstein và ông John A. Hoskins đã chứng minh những khác biệt về động lực học và bệnh lý học giữa amiăng chrysotile và amiăng nhóm amphibole.

Những nghiên cứu này đã chỉ ra được rằng việc tiếp xúc đơn thuần với amiăng chrysotile không gây ra bất cứ rủi ro nào đáng kể đối với sức khoẻ. Từ tổng hàm lượng tiếp xúc qua hàng thế kỷ, các nghiên cứu cũng cho rằng rủi ro có thể xảy ra là thấp ngay cả khi tiếp xúc với nồng độ cao nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Mọi người thường nhầm lẫn chrysotile với các loại amiăng khác trong quá trình đánh giá và phân loại. Bản thân cụm từ “amiăng” không có nghĩa là một loại khoáng chất mà đó là tên gọi chung dùng để chỉ một nhóm khoáng chất có chứa tinh thể dưới dạng sợi. Cụm từ “amiăng “chỉ có ý nghĩa thương mại.

Amiăng có sáu loại sợi khoáng được chia thành hai nhóm chính: nhóm sợi serpentines (chrysotile hay còn gọi là amiăng trắng) và nhóm amphibole bao gồm amosite (amiăng nâu), crocidolite (amiăng xanh), anthophyllite, tremolite và actinolite). Mặc dù đều là sợi khoáng silicate nhưng giữa hai nhóm sợi này có sự khác biệt sâu sắc cả về phương diện hóa học và khoáng vật học. Nói một cách cụ thể, cấu trúc khoáng học giữa chúng không giống nhau, do đó những ảnh hưởng của chúng khi vào trong cơ thể người cũng hoàn toàn khác biệt. Hiện nay, chỉ có amiăng chrysotile hay còn gọi là amiăng trắng là được khai thác không hạn chế và được kinh doanh, buôn bán và vận chuyển một cách hợp pháp.

Download Attachments