Nghiên cứu bệnh chứng tại đa trung tâm ở châu Âu: Phơi nhiễm nghề nghiệp với amiăng, sợi thủy tinh nhân tạo và nguy cơ ung thư phổi

Dựa trên số liệu của chúng tôi, amiăng không góp phần vào tỉ lệ cao bệnh ung thư phổi tại các nước Trung và Đông Âu, nhưng vì các xu hướng gia tăng trong tiêu thụ amiăng, mức độ đầy đủ của tải trọng bệnh ung thư phổi ở các quốc gia Trung và Đông Âu có thể không được nhận diện. Tại Anh những người bị phơi nhiễm với amiăng, đặc biệt là với amiăng amphibole, đã chịu nguy cơ gia tăng đối với ung thư phổi. Vẫn chưa rõ kết quả này là do những khác biệt về loại sợi, điều kiện phơi nhiễm hay mức độ của phân loại phơi nhiễm sai nhưng giải thích hợp lý nhất có vẻ là khác biệt chính xác về độ thường gặp của phơi nhiễm. Đối với các sợi thủy tinh nhân tạo và sợi gốm chúng tôi đã không quan sát được nguy cơ gia tăng đáng kể tổng thể đối với bệnh ưng thư phổi, nhưng năng lực của nghiên cứu của chúng tôi trong việc phát hiện nguy cơ gia tăng nhỏ là rất thấp.