Một số điều tra, đánh giá của WHO về những cơ chế của Chất gây ung thư dạng sợi và Đánh giá cấu trúc các sợi thay thế amiăng

Ngày 8-12 tháng 11 năm 2005, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức Hội thảo về những cơ chế của Chất gây ung thư dạng sợi và Đánh giá chất thay thế amiăng Chrysotile được tổ chức tại IARC, thành phố Lyon, Pháp, theo yêu cầu của Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ (INC) cho Công ước Rotterdam về thủ tục đồng thuận thông báo trước đối với các hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế (Phụ lục 1).

Các chất thay thế được xem xét trong hội thảo của WHO bao gồm 12 chất thay thế chrysotile do INC lựa chọn để WHO đánh giá ưu tiên, 2 chất thay thế trong danh mục thứ hai của INC sẽ được đánh giá nếu có đủ nguồn lực, và 1 chất thay thế khác có dữ liệu đã được trình nộp theo lời kêu gọi dữ liệu đại chúng cho hội thảo của WHO.

Download Attachments