Liệu công nhân lắp đặt hoặc sửa mái amiăng xi măng có gặp rủi ro phơi nhiễm với amiăng trắng?

Các kết quả kiểm tra mang tính đặc thù đối với mẫu không khí cho thấy nồng độ sợi là khoảng 0,07 sợi/cc trong quá trình cắt và lắp đặt tấm lợp amiăng xi măng. Nồng độ này thấp hơn mức dự kiến là 0,5 sợi/cc. Nếu tuân thủ đúng các quy tắc làm việc được khuyến cáo khi lắp đặt và sửa chữa mái, công nhân và thợ sẽ không gặp rủi ro nào.

Vào năm 2012, Hiệp hội vệ sinh công nghiệp Châu Á đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ ảnh hướng tới sức khỏe của công nhân trong quá trình lặp đặt hoặc sửa mái fibro xi măng tại Thái Lan. Kết quả không tìm ra bất kì vấn đề nào về môi trường làm việc của công nhân trong quá trình lắp đặt và sửa chữa tấm lợp. Số lượng bụi trong cơ thể mỗi người nằm trong khoảng 0.03-0.08 sợi/cm3 và số lượng sợi tại nơi làm việc là 0.02-0.10 sợi/cm3.


Bài mới hơn