Tại báo cáo số 903/BC – BYT của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 28/08/2014 có nêu: “cách tốt nhất để phòng chống các bệnh liên quan đến amiăng là ngừng sử dụng tất cả các loại amiăng”. Điều đó có hợp lý không?

Trong Chương trình nghị sự mục 12.13 – Kế hoạch hành động toàn cầu của WHA – về sức khoẻ người lao động đã khẳng định sẽ không cấm sử dụng sợi amiăng trắng.

Đại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) là cơ quan ra quyết định của WHO, bao gồm các đại diện thành viên WHO với chức năng chính là quyết định các chính sách của tổ chức, chỉ định Tổng Giám đốc, quản lý các chính sách tài chính, xem xét và duyệt các chương trình kinh phí đề xuất.

Tháng 5/2007, Đại Hội đồng Y tế thế giới (WHA) đã hướng dẫn cần xem xét và áp dụng các “Phương pháp tiếp cận khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện các quốc gia” khi thí điểm khuyến cáo sử dụng các biện pháp loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng.

Trong Chương trình nghị sự mục 12.13 – Kế hoạch hành động toàn cầu của WHA – về sức khoẻ người lao động đã khẳng định sẽ không cấm sử dụng sợi amiăng trắng: WHO sẽ làm việc với các quốc gia thành viên để tăng cường năng lực của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho lãnh đạo các quốc gia về hoạt động liên quan đến sức khỏe của người lao động, xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch hành động, và kích thích sự hợp tác liên ngành. Hoạt động bao gồm các chiến dịch toàn cầu để loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng – ghi nhớ là phương pháp tiếp cận trong quản lý phải xét đến sự khác biệt giữa các loại sợi – cần phải được tiến hành sao cho phù hợp với các văn kiện quốc tế và bằng chứng mới nhất về phương pháp can thiệp hiệu quả, cũng như tiêm chủng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe chống lại viêm gan siêu vi B, và các hành động khác nhằm giải quyết các ưu tiên về sức khỏe liên quan đến công việc”.

Khi tiến hành chiến dịch này, WHO và ILO đã cùng hợp tác soạn thảo “Đề cương phát triển Chương trình Hành động quốc gia loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng”. Bản đề cương sau đó đã được thông qua mà không có sự tham vấn từ đại diện chính phủ và chuyên gia tư vấn các nước và gây ra hiểu nhầm từ “loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng” thành “cấm sử dụng amiăng”.

Hiện nay, đang có những chiến dịch vận động Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng, tiến tới cấm sử dụng amiăng mà không xem xét đến các nghiên cứu khoa học đã tiến hành trên thế giới và tại Việt Nam.