Lễ trao tặng tấm lợp tại Mù Căng Chải ngày 15/8/2017

Lễ trao tặng tấm lợp tại Mù Căng Chải ngày 15/8/2017