Khung chính sách & Pháp luật của Việt Nam về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và trách nhiệm

Việc amiăng trắng được xếp vào Phụ lục III Công ước Rotterdam chưa được thông qua và chắc chắn sẽ còn tiếp tục tranh cãi về những cơ sở khoa học, thương mại và cả pháp lý, nhưng tại các quốc gia xuất khẩu cũng như nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm amiăng trắng, hoạt động kiểm soát đều đã diễn ra. Trung tâm Cela, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã lựa chọncác nước Nga, Brazil, Mỹ, Canada, Ấn độ, Thái lan, Philippines và Việt Nam để thực hiện nghiên cứu so sánh khung pháp luật và thể chế về kiểm soát amiăng trắng. Kết quả nghiên cứu được trình bày dưới đây là một mong muốn góp thêm những cơ sở thông tin để xây dựng chính sách, pháp luật về sử dụng an toàn và có trách nhiệm amiăng trắng ở Việt Nam.