Khung chính sách & Pháp luật của Thái Lan về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Nội các Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của Bộ Y tế về việc cấm amiăng vì cho rằng không có đủ bằng chứng về những bệnh liên quan đến amiăng ở Thái Lan. Bác bỏ này của Nội các cũng đồng nghĩa với bác bỏ đề nghị của Bộ Công nghiệp cấm các sản phẩm có chứa amiăng vào năm 2020.