Khung chính sách & Pháp luật của Phillipines về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Nhập khẩu amiăng trắng ở Philippines phải tuân thủ trình tự cho phép. Điều 6, khoản 1 điểm b Theo thông tư 2000-02 của Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên nước này quy định: “cá nhân, tổ chức nhập khẩu amiăng hoặc sản phẩm chứa amiăng phải được sự chấp thuận của Cục quản lý môi trường” (EMB).