Khung chính sách & Pháp luật của Mỹ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Hiện nay, việc khai thác, sử dụng các sản phẩm amiăng tại Mỹ được quy định thống nhất tại Luật kiểm soát các chất hóa học độc hại (Toxic Substances Control Act1976 (TSCA). Những quy định của Luật An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer Product Safety Act (CPSA), Luật Không khí sạch  (Clean Air Act (CAA) cũng được tham chiếu, áp dụng đối với loại sản phẩm này. Dựa trên các quy định đó, một hệ thống các văn bản pháp luật của chính quyền liên bang và bang được ban hành.