Khung chính sách & Pháp luật của Canada về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Ở Canada, amiăng trắng cũng là vấn đề mang tính liên ngành, do nhiều cơ quan phụ trách. Ngoài ra ở cấp bang, không chỉ những bang có mỏ amiăng như Quebec, chính quyền bang cũng là cấp quản lý quan trọng đối với an toàn amiăng tại công sở, trường học, nơi làm việc. Nội dung quản lý amiăng trắng bao gồm việc ban hành và thực thi các quy định về an toàn cho người lao động, vận chuyển và lưu trữ an toàn nguyên liệu, các sản phẩm, phế phẩm, rác thải từ amiăng trắng.