Khung chính sách & Pháp luật của Nga về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Hiệp hội amiăng trắng Liên bang Nga (The Russian Chrysotile Association) là tổ chức phối hợp hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm đến an toàn, sản xuất và sử dụng có kiểm soát amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứa amiăng trắng. Một trong những nhiệm vụ chính của Hiệp hội là thiết lập các xu hướng toàn cầu trong việc sản xuất và sử dụng amiăng trắng, vật liệu và sản phẩm chứ amiăng trắng.