Khung chính sách & Pháp luật của Ấn Độ về việc sử dụng amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm

Tại Ấn độ, amiăng trắng không bị cấm sử dụng nhưng phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Phản ánh rõ nhất chính sách này của chính quyền Ấn độ là phán quyết của tòa án tối cao Ấn độ ngày 21/1/2011 liên quan đến khiếu kiện của tổ chức NGO đề nghị cấm việc sử dụng amiăng trắng đã kết luận rằng không thể cấm mọi hình thức sử dụng amiăng, trong đó có amiăng trắng.