Kết quả về Hội nghị các Bên lần thứ 10 (COPs 10) của Công ước Rotterdam

Sau nhiều tranh luận tại phiên họp COPs 10, các bên đã thông qua quyết định trong Văn kiện Hội thảo chỉ đưa hai chất vào Phụ lục III là: decabromodiphenyl ether (decaBDE) và axit perfluorooctanoic (PFOA).  Công ước đã không đạt được đồng thuận đối với việc đưa 5 chất sau vào Phụ lục III: Fenthion, acetochlor, carbosulfan, amiăng trắng, và paraquat dichloride. Thảo luận thêm về các chất này sẽ được đưa vào chương trình làm việc của COPs 11 vào năm 2023.

Từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Công ước của các Bên (COPs) đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm thảo luận về ba Công ước quốc tế: Công ước Basel, Công ước Stockholm và Công ước Rotterdam (RC). Phái đoàn từ Việt Nam gồm có:

  • Công ước Basel: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Công ước Stockholm: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Công ước Rotterdam: Bộ Công Thương

PHIÊN HỌP THỨ 10 CÔNG ƯỚC ROTTERDAM

Có 7 chất được đề xuất đưa vào Phụ lục III trong phiên họp này, bao gồm: Fenthion, acetochlor, carbosulfan, amiăng trắng, decabromodiphenyl ether, paraquat dichloride, và axit perfluorooctanoic (PFOA). Vào cuối COPs 10, chỉ có hai chất được đưa vào Phụ lục III là: decabromodiphenyl ete (decaBDE) và axit perfluorooctanoic (PFOA). 5 chất còn lại đã được thảo luận qua nhiều kỳ họp mà không đạt được sự đồng thuận của tất cả các bên.

52149286125 fd0468888b k

Trong ngày họp thứ hai của Công ước Rotterdam tại COPs 10, việc đưa amiăng trắng vào Phụ lục III của Công ước đã được thảo luận trong Phiên họp toàn thể. Không có khác biệt gì so với các kỳ họp trước, Ngài Chủ tịch cho biết amiăng trắng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu trong Phụ lục II của Công ước Rotterdam để đưa vào Phụ lục III. Sau đó hơn 20 thành viên trong Phiên họp toàn thể đã yêu cầu được nêu ý kiến.

Tổng cộng có 24 nước thành viên và 7 bên không phải thành viên đã phát biểu ý kiến. Trong đó, 5 bên phản đối việc đưa amiăng trắng vào Phụ lục III và 19 bên ủng hộ. 

amiang

Sau nhiều tranh luận tại phiên họp COPs 10, các bên đã thông qua quyết định trong Văn kiện Hội thảo chỉ đưa hai chất vào Phụ lục III: decabromodiphenyl ethe(decaBDE) và axit perfluorooctanoic (PFOA).  Công ước đã không đạt được đồng thuận đối với việc đưa 5 chất sau vào Phụ lục III: Fenthion, acetochlor, carbosulfan, amiăng trắng, và paraquat dichloride. Thảo luận thêm về các chất này sẽ được đưa vào chương trình làm việc của COPs 11 vào năm 2023.