Hội thảo “Quản lý và sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp tại Việt Nam” – Bộ Xây dựng – Tháng 6/2014