Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 & Kế hoạch năm 2019 của HHTLVN