Hội đồng tư vấn của Chính phủ Quebec về quy định giá chứng thực môi trường và sự khai thác dư lượng mỏ amiang trắng

Quebec’s Bureau d’audiences publiques sur I’environment (BAPE), cơ quan tư vấn của chính quyền tỉnh về vấn đề môi trường gần đây đã công bố một báo cáo về định giá và khai thác dư lượng mỏ amiang trắng có thể được tìm thấy khắp vùng Appalachian.

Đối với các ngành công nghiệp của vùng, những dư lượng này thể hiện cho một nguồn tài nguyên gần như vô tận, giúp hình thành một sự kế thừa khai thác đầy hứa hẹn. Vì vậy, vùng này hoan nghênh BAPE, trong báo cáo phát hành mới nhất, đã công nhận tầm quan trọng của việc khai thác dư lượng mỏ, mang đến sự phát triển kinh tế bền vững cho vùng và tương lai của các cộng đồng.

Ngoài ra, báo cáo của BAPE cũng nhấn mạnh khả năng cao về sự chấp nhận của xã hội đối với dự án đầy hứa hẹn phía trước. Trong các phiên điều trần công khai, những đại diện là các thành phần kinh tế liên quan đã cho thấy quyết tâm kiên định và ý chí vững vàng trong việc tôn trọng sức khỏe người dân và môi trường khi thực hiện khai thác.

Cuối cùng, các bên liên quan đã đưa ra một đề xuất thú vị cho cơ quan chính phủ: Nên thành lập một đội giám sát với những chuyên gia đa ngành để đảm bảo mỗi quy trình được phát triển hiệu quả theo quy định, gồm những quy tắc an toàn và bảo mật với sự hợp tác của các bên liên quan. Chính phủ Quebec phải tuân theo yêu cầu này.

Đối với vùng amiang rộng lớn ở Quebec này, dự án sẽ là minh chứng cho thấy một sự phát triển đúng hướng và bền vững sẽ hoàn toàn khả thi và có thể song hành cùng sự phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Trong nhiều năm hoạt động khai thác, các bên liên quan đã luôn cho thấy rằng họ nghiêm túc thực hiện trách nghiệm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Đây cũng là động lực cho cho sự công nhận và hỗ trợ của Chính phủ đối với những sáng kiến dựa trên chuyên môn của họ để gia tăng thách thức cho việc định giá.

International Chrysotile Association