HHTL Việt Nam ủng hộ 4000 tấm lợp cho huyện Tương Dương & Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An