Dự thảo đánh giá rủi ro đối với amiang đã sẵn sàng cho bình luận công khai và khoa học

EPA đang thực hiện bước tiếp theo trong quy trình được hoạch định bởi Đạo luật Kiểm soát các Chất độc hại sửa đổi (TSCA) cho EPA nhằm đánh giá rủi ro liên quan đến amiang.

EPA đang xin góp ý công khai cho bản dự thảo đánh giá rủi ro về amiang. Việc thu thập những bình luận cho bản dự thảo đánh giá rủi ro là bước tiếp theo trong quy trình được hoạch định bởi Đạo luật Kiểm soát các Chất độc hại sửa đổi (TSCA) cho EPA nhằm đánh giá rủi ro liên quan đến hóa chất này – một quy trình được thiết lập để xem xét cơ sở khoa học tốt nhất hiện nay trước khi có hành động quản lý những rủi ro nguy hiểm liên quan đến hóa chất này. Amiang đứng thứ 9 trong 10 loại hóa chất đầu tiên sẽ được tiến hành đánh giá rủi ro theo TSCA sửa đổi. Cần lưu ý rằng trong nghiên cứu đang diễn ra, EPA cam kết sẽ thực hiện minh bạch dựa trên cơ sở khoa học phù hợp.

Trong bản dự thảo đánh giá rủi ro, EPA đã không phát hiện những rủi ro nguy hiểm đối với môi trường dưới bất kỳ điều kiện sử dụng nào. Ngoài ra, dự thảo cũng bàn luận về cách người lao động, người không sử dụng liên quan đến nghề nghiệp, người tiêu dùng và người ngoài cuộc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi amiang dưới điều kiện sử dụng cụ thể. Như với bất kỳ sản phẩm hóa chất nào khác, EPA đặc biệt khuyến cáo người sử dụng tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những chỉ dẫn trên nhãn mác sản phẩm, bảng dữ liệu an toàn.

Sáu loại sử dụng sản phẩm được đánh giá trong dự thảo đánh giá rủi ro (màng chắn chlor-alkali, miếng đệm, guốc hãm, phanh/lót ô tô hậu mãi, các sản phẩm ma sát xe và miếng đệm khác) không ảnh hưởng đến những hành động khác mà EPA thực hiện để bảo vệ cộng đồng khỏi phơi nhiễm với amiang. Lệnh cấm một phần năm 1989 đối với các sản phẩm như giấy bìa gợn sóng, thương phiếu và bất kỳ mục đích thương mại nào mới, bắt đầu từ sau 25/08/1989 vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó vào tháng 4 năm 2019, EPA đã ban hành một quy định cuối cùng nhằm tăng cường năng lực của cơ quan này trong việc đánh giá nghiêm ngặt danh sách mở rộng các sản phẩm amiang không còn trên thị trường trước khi chúng có thể được bán trở lại ở Hoa Kỳ. Những sản phẩm như các loại gạch lát sàn amiang vinyl, vật liệu cách nhiệt, những vật liệu xây dựng khác cũng như sản phẩm sản xuất và quần áo sẽ không được sản xuất và buôn bán trước khi EPA có sự đánh giá và đưa ra bất kỳ hạn chế cần thiết hoặc lệnh cấm sử dụng.

Theo thông báo Đăng ký Liên bang, EPA sẽ chấp nhận những bình luận về bản dự thảo đánh giá rủi ro đối với amiang trong 60 ngày trong sổ EPA-HQ-OPPT-2019-0501 trên trang regulations.gov. EPA cũng sẽ tổ chức một cuộc họp bình duyệt của Ủy ban Tư vấn Khoa học về Hóa chất của EPA (SACC) về dự thảo đánh giá rủi ro đối với những điều kiện sử dụng của hóa chất này vào 27-30/04/2020. Cuộc họp này sẽ mở cửa cho công chúng tham dự và đưa ra ý kiến.

EPA dự kiến hoàn thiện bản đánh giá rủi ro đối với các điều kiện sử dụng trong khuôn khổ trước quyết định của Ninth Circuit và xem xét sử dụng hợp pháp, xử lý liên quan trong tài liệu phạm vi bổ sung và đánh giá rủi ro bổ sung. Cơ quan này tin rằng đây là con đường tốt nhất giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cách tiếp cận này cũng giúp đánh giá tốt hơn việc sử dụng hợp pháp, xử lý liên quan. Ngoài ra, việc tạm dừng công việc đánh giá rủi ro cuối cùng bao gồm các điều kiện sử dụng không hợp pháp để kết hợp với sử dụng hợp pháp và xử lý liên quan sẽ trì hoãn hành động đối với bất kỳ quy định quản lý rủi ro nào cần thiết để giải quyết những rủi ro nguy hiểm được phát hiện trong những đánh giá rủi ro sau cùng.

Chrysotile Association


Bài mới hơn