Đánh giá trên cơ sở dịch tễ học về chrysotile là nguyên nhân gây ung thư trung biểu mô

Đã có một cuộc tranh luận từ lâu về việc liệu amiang chrysotile có góp phần gây ra ung thư trung biểu mô hay không. Chính việc không thống nhất được ý kiến đã cản trở sự trao đổi thông tin mang tính quyết định về nguy cơ do hậu quả của việc tòa nhà Trung Tâm Thương mại Thế giới bị sụp đổ và đã ảnh hưởng đến phán quyết đối với việc cấm sử dụng amiang.

Kiến thức vững chắc về bất kỳ mối nguy hại cho sức khỏe nào liên quan đến sợi amiang chrysotile là thiết yếu cho các chính sách pháp luật và các đánh giá nguy cơ của nguyên liệu nano tổng hợp trong tương lai. Mặc dù các nghiên cứu dịch tễ học đã xác nhận sợi amiang amphibole là một nguyên nhân gây ung thư trung biểu mô, mối liên hệ của căn bệnh này với amiang chrysotile vẫn chưa được khẳng định. Các nghiên cứu dịch tễ học thuần tập đã được xem xét một cách sâu rộng để để đánh giá việc mở rộng bằng chứng liên quan đến các sợi amiang chrysotile tự do và tính thống nhất của các phát hiện. Đánh giá 71 nghiên cứu thuần tập ở nhóm phơi nhiễm sợi amiang tự do không chứng minh giả thuyết rằng chrysotile có thể gây ra ung thư trung biểu mô khi không bị pha tạp amiang amphibole. Ngày nay, kết luận về nguy cơ chrysotile gây ung thư trung biểu mô trong hầu hết các bối cảnh pháp lý phản ánh các chính sách công, không phải là sự áp dụng phương pháp khoa học như được áp dụng trong các nghiên cứu dịch tễ học thuần tập.

Bài đánh giá trên cơ sở dịch tễ học của ông Charles M. Yarborough – Exponent, Inc., New York, New York, Hoa Kỳ: