Đánh giá mức độ rủi ro trong việc sử dụng những vật liệu thay thế amiăng

Nghiên cứu này đưa ra những đánh giá về việc sử dụng các vật liệu thay thế amiăng nhằm giải thích tại sao không có loại vật liệu thay thế hoàn hảo nào đáp ứng những ưu điểm của loại sợi này

Nghiên cứu này đưa ra những đánh giá về việc sử dụng các vật liệu thay thế amiăng nhằm giải thích tại sao không có loại vật liệu thay thế hoàn hảo nào đáp ứng những ưu điểm của loại sợi này