Công ước Rotterdam – Điều 3 & Điều 4

Nội dung cơ bản của Điều 3 và Điều 4 Công ước Rotterdam: Phạm vi điều chỉnh của Công ước và Việc chỉ định cơ quan thẩm quyền quốc gia.

ĐIỀU 3

Phạm vi điều chỉnh của Công ước

1. Công ước áp dụng đối với:
(a) Các hóa chất cấm hoặc hóa chất được kiểm soát nghiêm ngặt;
(b) Các hợp chất bảo vệ thực vật đặc biệt nguy hại.

2. Công ước không áp dụng đối với:
(a) Thuốc gây mê và thuốc tâm thần;
(b) Vật liệu phóng xạ;
(c) Chất thải;
(d) Vũ khí hóa học;
(e) Dược phẩm gồm thuốc cho người và thuốc thú y;
(f) Các hóa chất phụ gia thực phẩm;
(g) Thực phẩm;
(h) Các hóa chất với liều lượng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường miễn là các hóa chất này được nhập khẩu với điều kiện sau:
(i) Cho mục đích nghiên cứu hay phân tích; hoặc
(ii) Bởi một cá nhân vì mục đích sử dụng riêng của người này với liều lượng phù hợp với mục đích đó.

ĐIỀU 4

Chỉ định cơ quan thẩm quyền quốc gia

1. Mỗi Bên phải chỉ định một hoặc một số cơ quan thẩm quyền quốc gia thay mặt Bên đó thực hiện các chức năng quản lý hành chính mà Công ước quy định.
2. Mỗi Bên phải tìm cách đảm bảo cơ quan thẩm quyền hoặc các cơ quan thẩm quyền này có đầy đủ nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình.
3. Mỗi Bên phải thông báo tên và địa chỉ của cơ quan thẩm quyền hoặc các cơ quan thẩm quyền này đến Ban Thư ký không muộn hơn ngày Công ước có hiệu lực đối với Bên đó. Bên đó phải lập tức thông báo đến Ban Thư ký bất kỳ thay đổi nào về tên và địa chỉ của cơ quan thẩm quyền hoặc các cơ quan thẩm quyền này.
4. Ban Thư ký phải lập tức thông báo cho các Bên khác những thông tin nhận được theo khoản 3.