Chương trình khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân nhà máy tấm lợp năm 2017