Chính sách của Liên bang Nga nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng

Kế hoạch thực thi chính sách nhà nước nhằm xóa bỏ các bệnh liên quan đến amiăng trong giai đoạn tiếp theo (tới năm 2020) và trong tương lai xa (theo nội dung thực thi) đã được nêu trong phần 10 của kế hoạch hoạt động vì sức khỏe người lao động toàn cầu (2008-2017) và được thông qua tại cuộc họp hội đồng Sức Khỏe Thế Giới lần thứ 60 (theo Nghị Quyết WHA 60.26 ngày 23/05/2007). Đồng thời, kế hoạch thực thi cũng được nêu trong điều 10 của Hiệp định về Sức khỏe và Môi trường công bố tại Parma và được chấp thuận bởi Bộ Trưởng và Ủy Ban đại diện khu vực Châu Âu của tổ chức WHO trong Hội nghị quốc hội lần thứ 5 về vấn đề Sức khỏe và Môi trường (EUR/55934/5.1 Rev.2 11/03/2010).