Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam: Doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh tấm lợp amiang

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 18 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, ngành vật liệu lợp đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 – 2030 và 2031 – 2050 liên quan đến đầu tư, công nghệ, bảo vệ môi trường, sản phẩm. Với sản phẩm tấm lợp fibro xi măng, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất và kinh doanh theo quy định của nhà nước.

Download Attachments