Báo cáo nghiên cứu tìm kiếm các biện pháp sử dụng an toàn trong nhà máy tấm lợp tại Việt Nam

Hiệp hội Y tế Công nghiệp Châu Á – Báo cáo đề cập đến khía cạnh phòng ngừa và kiểm soát. Báo cáo được thực hiện dựa trên các nguyên tắc về sử dụng có kiểm soát đi kèm theo triết lý quản lý sản phẩm. Nói một cách đơn giản, các doanh nghiệp muốn duy trì sự thịnh vượng trong tương lai cần phải có trách nhiệm và giữ gìn môi trường sạch sẽ, không chỉ tại các nhà máy nơi sản xuất sản phẩm, mà trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bao gồm: lắp đặt, bảo dưỡng, loại bỏ và tiêu hủy.

Tại Việt Nam, chrysotile (amiăng trắng) đã được sử dụng từ năm 1950, 90% trong số đóđược sử dụng để sản xuất tấm lợp xi măng amiăng trắng. Hàng năm Việt Nam tiêu thụ 50- 60 triệu tấn amiăng trắng. Ngành sản xuất tấm lợp amiăng trắng chiếm khoảng 60-62% tổng nhu cầu về tấm lợp trong nước.

Do tác động từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO), Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế – Bộ Y Tế Việt Nam đã đề xuất xây dựng lộ trình cấm sợi amiăng trắng trên cơ sở đây là chất gây ung thư và Bộ Xây Dựng soạn thảo Quy Hoạch phát triển ngành vật liệu xây dựng. Các vấn đề này phải được xem xét kỹ lưỡng bằng cách tiếp tục nghiên cứu những bằng chứng thuyết phục. Các quyết định chính sách phải dựa trên nguyên tắc: Yếu tố quan trọng nhất là sức khỏe của công nhân. Tuy nhiên, các yếu tố khác như bối cảnh hiện nay, điều kiện kinh tế xã hội, lợi ích của cộng đồng và của cả doanh nghiệp cũng cần được xem xét.

Báo cáo đề cập đến khía cạnh phòng ngừa và kiểm soát. Báo cáo được thực hiện dựa trên các nguyên tắc về sử dụng có kiểm soát đi kèm theo triết lý quản lý sản phẩm. Nói một cách đơn giản, các doanh nghiệp muốn duy trì sự thịnh vượng trong tương lai cần phải có trách nhiệm và giữ gìn môi trường sạch sẽ, không chỉ tại các nhà máy nơi sản xuất sản phẩm, mà trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bao gồm: lắp đặt, bảo dưỡng, loại bỏ và tiêu hủy.

Công nghệ sử dụng có kiểm soát áp dụng cho ngành công nghiệp amiăng trắng đã được phát triển rộng rãi và rất sẵn có. Tuy nhiên, để xây dựng niềm tin và sự tin tưởng giữa cộng đồng và các công nhân, ngành công nghiệp amiăng trắng phải chứng minh được rằng công nghệ kiểm soát đã được áp dụng và tất cả các yêu cầu pháp lý đều được đáp ứng. Khi phát sinh vấn đề thì phải nhanh chóng tiến hành các hành động phối hợp để kiểm soát chúng.

Nền tảng để hiện thực hóa việc sử dụng amiăng trắng một cách có trách nhiệm một cách kịp thời và tiết kiệm chi phí chính là một hiệp hội ngành hoạt động hiệu quả có thể giúp các thành viên của mình cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, các chương trình kiểm soát phòng ngừa, quản lý các nguy cơ sức khỏe (Bằng cách chỉ sử dụng amiăng trắng với mức phơi nhiễm thấp).

Nghiên cứu này giúp hiểu rõ về các nguy cơ an toàn và sức khoẻ của quy trình liên quan đến sợi fibro xi măng Việt Nam. Điều này rất hữu ích cho các tổ chức liên quan ở cấp độ hoạch định và thực thi chính sách.