Bản tin của Chương trình Quốc tế về An toàn Hóa chất

Một trong những sứ mệnh của tổ chức Y tế Thế giới và các nước thành viên: “Con người, sống trong bất kỳ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội nào đều có quyền được hưởng đầy đủ nguồn nước sạch và an toàn. Và để hoàn thành sứ mệnh đó, trách nhiệm của WHO là đề ra các quy định và kiến nghị liên quan vấn đề an toàn sức khoẻ con người trong việc sử dụng nguồn nước uống …”.

Download Attachments

  • pdf Tổ chức Y tế Thế giới và Amiăng
    Bài phát biểu: Tổ chức Y tế Thế giới và Amiăng
    Người phát biểu: David Benstein - Chuyên gia nghiên cứu độc tố học
    File size: 259 KB Downloads: 623