Ảnh hưởng của amiăng trắng tới sức khỏe, triển vọng dựa trên nguồn dữ liệu hiện tại

Báo cáo này đã cung cấp những cơ sở quan trọng cho việc chứng minh những khác biệt về động lực học và bệnh lý học giữa amiăng chrysotile và amiăng nhóm amphibole.

Về mặt khoáng vật học, amiăng chrysotile khác biệt hoàn toàn so với amiăng nhóm amphibole do sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc hóa học. Cấu trúc này là nguyên nhân dẫn đến sự phân hủy sợi amiăng chrysotile trong phổi sau khi hấp thụ như đã thấy trong các nghiên cứu về tính trơ sinh lý của sợi chrysotile.