Amiang trắng thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2020

Với kết quả biểu quyết 446/458 (đạt 92.34%), ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật đầu tư (sửa đổi) gồm 7 chương 77 điều và 4 phụ lục.

Tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV, dự án Luật đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận tại Hội trường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dựa trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo số 291/BC-CP ngày 12/6/2020 của Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Luật đầu tư (sửa đổi) có mục tiêu cũng như quan điểm tổng quát hướng đến thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

Trước khi tiến hành biểu quyết để thông qua dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi), Điều 6 về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Điều 7 về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Điều 20 về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt; Khoản 4 Điều 75 về sửa đổi bổ sung Điều 13, 14 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, “Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine” vẫn nằm trong quy định tại Phụ lục IV của Luật này. Theo đó, với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Download Attachments