Amiăng gây tử vong cho 107.000 người mỗi năm, đâu là sự thật?

WHO hoàn toàn không đưa ra được phương pháp đã áp dụng để có được con số này. Các tài liệu tham khảo làm cơ sở cho con số 107.000 (hay 90.000) ca tử vong hàng năm thì đều có một điểm chung là những nghiên cứu này gần như không đề cập đến amiăng trắng mà chủ yếu dùng từ chung chung là amiăng và đưa ra những ước tính dựa trên dữ liệu từ thời amiăng amphibole còn được sử dụng rộng rãi

Thông tin này của WHO cần được kiểm chứng vì những lý do như sau:

Con số của WHO đưa ra đang mâu thuẫn khi tài liệu Elimination of Asbestos Related Diseases (Loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng) của tổ chức này lại ghi rõ: “Theo ước tính toàn cầu, ít nhất 90.000 người tử vong hàng năm do bệnh ung thư phổi, ung thư trung biểu mô, và bệnh bụi phổi amiăng do phơi nhiễm nhề nghiệp với amiăng”. Con số tương tự xuất hiện trong mục bệnh nghề nghiệp trên website của WHO.

WHO hoàn toàn không đưa ra được phương pháp đã áp dụng để có được con số này. Các tài liệu tham khảo làm cơ sở cho con số 107.000  (hay 90.000) ca tử vong hàng năm thì đều có một điểm chung là những nghiên cứu này gần như không đề cập đến amiăng trắng mà chủ yếu dùng từ chung chung là amiăng và đưa ra những ước tính dựa trên dữ liệu từ thời amiăng amphibole còn được sử dụng rộng rãi. Trong khi trên thực tế thế giới không còn dùng amiăng amphibole (amosite và crocidolite). Kết quả của WHO rất đáng nghi ngờ vì Hodgson và Darnton (2000) đã chỉ ra rằng rủi ro bệnh tật khi phơi nhiễm với amiăng amphibole cao hơn rất nhiều so với amiăng trắng, cụ thể:

 

Rủi ro mắc bệnh Chrysotile Amosite Crocidolite
Ung thư phổi 1 10 50
Ung thư trung biểu mô 1 100 500

 Nguồn 7 – Concha – Barrientos M. et al. Selected occupational risk factors. In Ezzati M et al, eds. Comparative quantification of health risks: global and regional burden of diseases attributable to selected major risk factors. Geneva, World Health Organisation; 2004:1651-1801.

 Trong suốt bài nghiên cứu, cái tên chrysotile chỉ xuất hiện ở đoạn duy nhất (trang 1687) như sau:

“Trong 20 tài liệu nghiên cứu trên hơn 100.000 công nhân amiăng, tỷ lệ tử vong chuẩn hoá dao động từ 1,04 đối với công nhân chrysotile và 4,97 đối với công nhân amosite, và rủi ro trung bình tương đối là 2,00. Khó có thể xác định mức độ phơi nhiễm vì chỉ một vài nghiên cứu có thông tin đo lường và việc chuyển đổi số liệu amiăng lịch sử tính bằng triệu hạt bụi trên một foot khối sang đơn vị trọng lượng. Tuy vậy, với mức phơi nhiễm thấp, sự gia tăng về rủi ro ung thư phổi được chẩn đoán là nhỏ.”

Nghiên cứu này cũng trích dẫn bài nghiên cứu của Steenland và cộng sự (1996) mang tên “Đánh giá các chất gây ung thư nghề nghiệp”, trong đó có tổng hợp 20 nghiên cứu trên công nhân phơi nhiễm với amiăng cách đây 20 – 50 năm, và không ghi rõ liệu có bất cứ phơi nhiễm amiăng amphibole nào ở các nghiên cứu này không.

Nguồn 11 – Driscoll T. el al. The global burden of non-malignant respiratory disease due to occupational airborne exposures. American Journal of Industrial Medicine, 2005, 48(6):432-445.

Nguồn này cũng trích dẫn nghiên cứu của Hodgson và Darnton (2000), khẳng định rủi ro ung thư khi phơi nhiễm với crocidolite là 400 trên 100.000/sợi.năm trên ml, amosite là 65 trên 100.000/sợi.năm trên ml, và chrysotile là 2 trên 100.000/sợi.năm trên ml.