There is no safe threshold of exposure to asbestos fibre so to any extent of exposure, even very low, people may still contract cancer. Accordingly, the most efficient way to eliminate asbestos-related diseases is to stop using all types of asbestos. Is it true?

Many scientific studies showed that there was no increase in the cancer risk with controlled exposure to chrysotile of 1 fiber/mL. Most countries using chrysotile regulate the permissible dust concentration. For instance, permissible airborne asbestos dust concentration is 0.1 f/cm3 in the US, 1.0 f/cm3 in Canada, 0.15 f/cm3 – 0.5 f/cm3 in EU countries, 2.0 f/cm3 in Philippines, 1.0 f/cm3 in Indonesia, 5.0 f/cm3 in Thailand and 1.0 f/cm3 in Vietnam.

Hiện tại các nhà khoa học “chưa tìm ra ngưỡng an toàn cho rủi ro ung thư” khi phơi nhiễm với amiăng (Tham luận của Carolyn Vickers, WHO tại Hội thảo kỹ thuật về amiăng chrysotile, ngày 30-31 tháng 3 năm 2015 tại Geneva, Thuỵ Sỹ). Câu này sau đó bị hiểu lầm hoặc cố tình bị đánh tráo khái niệm là “không có ngưỡng phơi nhiễm an toàn”.

Nghiên cứu của nhà khoa học Weill, H., Hughes, J. and Waggenspack, C. (1979) – American Review of Respiratory Disease 120(2):345-354 điều tra trên 5.645 công nhân sản xuất amiăng xi măng cho thấy không có sự gia tăng về tỷ lệ tử vong khi phơi nhiễm amiăng chrysotile trong 20 năm ở mức độ tương đương hoặc thấp hơn 100 MPPCF.y (tương ứng với xấp xỉ 15 sợi/ml.năm).

(Weill, H., Hughes, J. and Waggenspack, C. (1979) Influence of dose and fibre type on respiratory malignancy risk in asbestos cement manufacturing. American Review of Respiratory Disease. 120(2):345-354)

Nghiên cứu trong 39 năm về tỷ lệ tử vong của công nhân bị phơi nhiễm với amiăng trắng ở Hy Lạp của L. Sichletidis D., Chloros D., Spyratos A.-B., Haidich I., Fourkiotou M., Kakoura D. and  Patakas (2008) cho thấy không có trường hợp nào của u trung biểu mô được báo cáo. Tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân của dân số Hy Lạp. Nồng độ sợi được đo thường xuyên và luôn ở dưới mức cho phép. Thời điểm và nguyên nhân tử vong được ghi lại ở cả công nhân đã nghỉ hưu và đang làm việc. Kết luận của các tác giả: Phơi nhiễm nghề nghiệp với amiăng trắng nguyên chất ở trong mức độ cho phép không liên quan đến sự gia tăng đáng kể của ung thư phổi hay u trung biểu mô.

(Sichletidis L., Chloros D., Spyratos D., Haidich A.B., Fourkiotou I., Kakoura M., Patakas D. (2009) Mortality from occupational exposure to relatively pure chrysotile: a 39-year study. Respiration. 78(1):63-8.)

Các kết quả nghiên cứu của Thomas công bố năm 1982 (Vương Quốc Anh) khi nghiên cứu 1.970 công nhân của nhà máy chuyên sử dụng sợi chrysotile để sản xuất tấm lợp amiăng xi măng và các nghiên cứu của Mc Donal. J C Liddell (Canada) công bố trong các năm 1993 và 1997 khi nghiên cứu 11.000 công nhân làm việc ở nhà máy tuyển chrysotile ở mỏ Quebec Canada cho thấy tỷ lệ ung thư phổi ở nhóm công nhân này không có khác biệt so với nhóm người không tiếp xúc với chrysotile.

(Thomas H.F., Benjamin I.T., Elwood P.C. and Sweetnam P.M. (1982)  Further follow-up study of workers from an asbestos cement factory. British Journal of Industrial Medicine 39(3):273-276.)

Nghiên cứu của Gardner, M.J., Winter, P.D., Pannett, B. and Powell, C.A. (1986) được công bố trong British Journam of Industrial Medicine: Nghiên cứu đoàn hệ được tiến hành trên 2.617 đối tượng trong khoảng năm 1941 và 1983. Không có tỷ lệ mắc ung thư phổi vượt mức bình thường hay các tỷ lệ tử vong vượt mức bình thường liên quan đến amiăng được tìm thấy, khi nồng hộ sợi dưới 1 sợi/ml, mặc dù ở một số nơi nhất định tại nhà máy nồng độ có thể cao hơn.

(Gardner MJ, Winter PD, Pannett B, Powell CA. Follow up study of workers manufacturing chrysotile asbestos cement products. Br J Ind Med. 1986;43:726–732.)

Nguyễn Xuân Triều (1999), nghiên cứu về ung thư trung biểu mô màng phổi đã sinh thiết màng phổi cho 203 bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi tại 04 bệnh viện, tìm thấy 15 trường hợp (7,5%) ung thư trung biểu mô. Không có trường hợp nào có tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng[6]. “Nghiên cứu bước đầu về U trung biểu mô màng phổi”. Tạp chí YHQS. Học Viện Quân Y.2/199.tr 12.

In 2002 – 2003, the Ministry of Natural Resources and Environment recruited and assigned the Center for Urban and Industrial Park Environmental Engineering to do the assignment: “Study and assess the current status of environment at asbestos cement roofing sheets production facilities and the effects of asbestos on human health – Proposed solutions.” In particular, Medical Center of Construction (now the Hospital of Construction) researches and evaluates the effects of asbestos on human health. Based on health research of 1,032 current and retired workers including 14 retired ones from 15 asbestos cement roofing sheets production facilities, it was concluded that: (a) Asbestosis: only 04 / 1032 cases = 0.39% of workers in the facilities, this ratio is very low compared to those of silicosis and other occupational diseases such as silicosis disease is 11. 62% of coal mining workers, 9.7% of ferrous metallurgy workers, and 11.87%. of cement production workers. (b) No case with other asbestos-related noncancerous lesions such as pleural thickening and pleural calcification (3) No case with malignant diseases such as bronchus and lung cancer and mesothelioma among examined workers (4) Looking up records of these facilities, no case with malignant lung cancer (lung and bronchus cancer and mesothelioma) has been reported so far detected (5) Looking up records of cases diagnosed with mesothelioma in Hanoi and HCM City from 1991 to 2001 does not provide sufficient basis to conclude any cancer case is involved by the production of cement-asbestos roofing sheets in Vietnam.

Research, evaluate the current state of environment in asbestos cement roofing sheets production facilities and the effects of asbestos on human health – Proposed solutions” the State Appraisal and Acceptance Council – Ministry of Natural Resources and Environment).

Occupational Diseases Screening and Working Environment Measurement Program for workers of asbestos cement roofing sheets (AC) manufacturing industry has been performed by the Hospital of Construction – Ministry of Construction for 7 years (2008-2014). This program was held in a scientific and professional manner annually for a total of 3,590 workers of AC roofing factories (workers directly exposed to chrysotile in the production). The outcome of 6 consecutive years published by the prestigious film reading council shows that: Typical lesions of chrysotile-related pneumoconiosis are not detected.

Health Environment Management Agency – Ministry of Health conducted a ministrial level study named “Study on asbestos – related diseases in exposure people” in three years (2009 – 2011). This activity is under the Project “Protection of workers’ health” for period 2009 – 2011 funded by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare through the World Health Organization (WHO) and approved by the Government in the Document No. 525/TTg-QHQT dated April 08th 2009 and by the Ministry of Health in the Decision No. 2219/QĐ-BYT dated June 19th  2009. This study was accepted by the Medical Ethics Council of the  Ministry of Health. Interview for occupational history provided 447 asbestos-related cases  (in 03 years 2009 – 2011 and these are asbestos-related diseases, including lung cancer, pleural thickening, and mesothelioma) taken into 06 big hospitals in study, among which 46 cases are diagnosed with pleural mesothelioma. Of 39 medical samples selected to send to Hiroshima Hospital, Japan, 08 cases are diagnosed with mesothelioma by Japanese specialists and no case has clear history of occupational exposure to asbestos.

 (Health Environment Management Agency. (2011) Study on asbestos-related diseases in exposure people, 2010 – 2011. Ministry of Health)

National Records on Abestos from 2009 to 2012 developed by the Ministry of Health and National Institute of Labour Protection – Vietnam General Confederation of Labour with the assistance of Japan’s Government concluded: Among X-ray and CT scanner films of workers with exposure to asbestos since 2004, asbestos-related diseases have not been found so far.

(Ministry of Health, National Institute of Labour Protection, Vietnam General Confederation of Labour. (2012) National Records on Abestos 2009 – 2012.)

Most countries using chrysotile regulate the permissible dust concentration. For instance, permissible airborne asbestos dust concentration is 0.1 f/cm3 in the US, 1.0 f/cm3 in Canada, 0.15 f/cm3 – 0.5 f/cm3 in EU countries, 2.0 f/cm3 in Philippines,  1.0 f/cm3 in Indonesia, 5.0 f/cm3 in Thailand and 1.0 f/cm3 in Vietnam.

Maximum exposure threshold stipulated by the Decision No. 3733/2002/QD-BYT is on average 0.1 f/cm3 during 8 hours and 0.5 f/cm3 in 1 hour, which is similar to those regulated in the US, the UK, and  Australia.