Không cấm sản phẩm amiăng xi măng ở Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) vừa công bố quy tắc cuối cùng sẽ có hiệu lực trong 60 ngày hoặc vào khoảng 17 tháng 6 năm 2019. Quy tắc cuối cùng này quy định rằng không có quy định cấm các sản phẩm ống nước và tấm amiăng xi măng sẽ được EPA theo đuổi tại Hoa Kỳ.

Khi đề xuất về Quy tắc sử dụng đáng kể mới (SNUR) được công bố vào ngày 1 tháng 6 năm 2018, các sản phẩm xi măng amiăng đã không được liệt kê vào tài liệu này mà được đưa vào một danh sách riêng các sản phẩm amiăng để đánh giá rủi ro và điều chỉnh thêm. Trước đó, EPA đã tuyên bố rằng các sản phẩm chứa amiăng không còn được sản xuất để sử dụng ở Hoa Kỳ hoặc không được nhập khẩu để sử dụng ở Hoa Kỳ sẽ bị loại khỏi danh sách đánh giá rủi ro và không có hành động pháp lý nào nữa. Sau khi nghiên cứu sâu rộng ở Hoa Kỳ và các bên nước ngoài và bằng các can thiệp xảy ra ở Hoa Kỳ, EPA đã kết luận rằng các sản phẩm ống và tấm amiăng xi măng nên được đưa vào quy tắc cuối cùng của SNUR, đó là một kết quả quan trọng và tích cực. Những điều quan trọng của SNUR là:

  1. Không có lệnh cấm các sản phẩm ống nước và tấm amiang xi măng nào sẽ được theo đuổi tại Hoa Kỳ bởi EPA.
  2. Không có đánh giá rủi ro cho sản phẩm ống và tấm amiang xi măng nào sẽ được thực hiện.
  3. Yêu cầu duy nhất trong tương lai, đã được thực hiện từ năm 1991, là việc sản xuất hoặc nhập khẩu lại ống và tấm amiăng xi măng được cấp phép bởi EPA.

Quyết định này của EPA là tin tốt và phù hợp với chính sách của CIC và ICA về việc sử dụng sợi amiăng trắng an toàn và có trách nhiệm, đặc biệt là đối với các nước mới nổi đang cần một sản phẩm giá cả phải chăng có thể sử dụng một cách an toàn.