Không cấm sản phẩm amiăng xi măng ở Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) vừa công bố quy tắc cuối cùng sẽ có hiệu lực trong 60 ngày hoặc vào khoảng 17 tháng 6 năm 2019. Quy tắc cuối cùng này quy định rằng không có quy định cấm các sản phẩm ống nước và tấm amiăng xi măng sẽ được EPA theo đuổi tại Hoa Kỳ.